Stichting Urgente Noden Friesland

Stichting Urgente Noden Friesland is een noodhulpbureau voor inwoners van Friesland. SUN Friesland lenigt materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet afdoende of niet tijdig voorzien, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Voorliggende voorzieningen zijn bijvoorbeeld bijzondere bijstand, WMO, zorgverzekering of de schuldhulpverlening. Hulpverleners kunnen aanvragen doen bij SUN voor hun cliënten die financieel tussen wal en schip vallen en waar geen andere mogelijkheden zijn om in de nood te voorzien.

Meer informatie

Naam: Stichting Urgente Noden Friesland

Wat: Maaltijden

Waar: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, de Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Terschelling, Smallingerland, Leeuwarden, Waadhoeke, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Súdwest Fryslân, Noardeast-Fryslan en Tietjerksteradeel

Voor wie: Mensen die in acute financiële nood verkeren en wanneer voorzieningen niet of niet voldoende beschikbaar zijn.

Website: sunfriesland.nl/