Gratis schoolboeken en lesmaterialen in het voortgezet onderwijs

Schoolgaande kinderen kosten geld. Een computer, de ouderbijdrage, schoolreis, noem maar op. Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er verschillende subsidieregelingen.

Kortingsregeling schoolkosten

Via school

De ouderbijdrage is niet verplicht voor ouders van leerplichtige kinderen. Toch is dit geld belangrijk voor de school. De school financiert er bijvoorbeeld extra activiteiten mee.

De hoogte van deze bijdrage kan per school verschillen. Bij het bepalen van het bedrag kunnen scholen rekening houden met uw inkomen. Veel scholen kennen een kortings- of kwijtscheldingsregeling. Ook is gespreid betalen vaak mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met de decaan van de school.

Deze regeling is er voor gezinnen met kinderen tussen de 12 en 18 jaar in het voortgezet onderwijs.

Via fondsen

Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten, zoals een schoolkamp, schooltas of leermiddelen, kunnen vergoeden als ouders daar zelf geen geld voor hebben.  Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen op het gebied van een fiets of kleding, ontspanning (dagje uit of vakantie) en ontwikkeling, door sport, muziekles of een laptop voor school.

De Stichting Leergeld ondersteunt ouders zodat alle kinderen deel kunnen nemen aan een schoolkamp (of sport – of toneelvereniging). Ook voor computers en andere schoolmaterialen kunnen zij helpen.

Bewegen kan goedkoop (fietsen, rennen, spelen), maar het is natuurlijk ook leuk en leerzaam om mee te doen aan sport in clubverband. De contributie is voor sommige gezinnen echter moeilijk op te brengen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan dan helpen. Vraag een vergoeding aan via Stichting Leergeld.

Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke verjaardag. Zij geven geen geld, maar een verjaardagsbox vol met versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau.

Let op: Aanvragen bij bovengenoemde fondsen kunnen ook gedaan worden bij Sam&.

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden zij één portaal waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden.

Via uw gemeente

Ook gemeenten vergoeden soms dergelijke kosten (een vorm van bijzondere bijstand), afhankelijk van uw inkomen en de noodzakelijkheid van de kosten. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Ga voor meer informatie naar  de sociale dienst van uw gemeente.

Tegemoetkoming scholieren

Deze tegemoetkoming is er voor scholieren van 18 tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. Het zijn in principe giften.

De basistoelage is onafhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s). Het bedrag is wel afhankelijk van de woonsituatie van de scholier (uit- of thuiswonend).

De aanvullende toelage is wél afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s). Deze is ook afhankelijk van het type school dat het kind bezoekt. De toelage bestaat uit:

  • een tegemoetkoming schoolkosten
  • een tegemoetkoming in het lesgeld

Scholieren in het vavo en het particulier voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor de tegemoetkoming in het lesgeld.

Kindgebonden budget voor kinderen van 12 – 18 jaar

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? Dan wordt het kindgebonden budget per kind per jaar automatisch verhoogd met de onderstaande bedragen (2021). Deze verhoging is bedoeld als een tegemoetkoming voor schoolkosten. U hoeft deze tegemoetkoming niet apart aan te vragen.

  • 12 – 15 jaar: 246,96 euro
  • 16 – 17 jaar: 441 euro

Gratis schoolboeken

Schoolboeken voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs zijn gratis. De school koopt de boeken in en zorgt ervoor dat de leerlingen het lesmateriaal krijgen. Lesmateriaal voor volwassenenonderwijs (vavo) en particulier voortgezet onderwijs zijn niet gratis.

Bronnen: Nibud, Rijksoverheid, Summa College